Инструкция конвектора atlantic cmgd-mk01

инструкция конвектора atlantic cmgd-mk01
Натиснете , докато на дисплея се изобрази „cp no”. Запишете тук Вашия код: За достъп до сервизните функции натиснете едновременно и и ги задръжте натиснати за няколко секунди.Натискайте и , за да въведете кода си. Ако не изключите уреда, когато има отворен за продължителен период прозорец, функцията „Проветряване“ изключва уреда: Вашият конвектор автоматично засича дали прозорецът е отворен или затворен и по този начин пести енергия. Температурата е фиксирана на 7ºC и не може да бъде променянаЛокално програмиранеКогато искате уредът да работи съгласно някоя от петте възможни програми. Поддържаната стайна температура при режима против замръзване е предварително установена на 7°C и тази настройка не може да бъде променяна.Как да активираме режим против замръзване? Уреди, които са свързани с трижилен кабел (кафяв, син и черен) трябва да бъдат директно свързани с твърда връзка от квалифициран електротехник.


Натиснете едновременно и и ги задръжте натиснати за няколко секунди. Изборът на програма става, след като двукратно се натисне бутонът MENUЦентрално програмиранеКогато уредът се управлява централизирано. 7Употреба Включване на уредaЗа да включите уреда, на­тис­нете бутона.На дисплея се изобразява „комфортната“ температура. Выпускаются конвекторы отопления ATLANTIC в четырех мощностях: от 0,5 до 2 кВт. Вкратце – о преимуществах модели: 5 лет гарантии от производителя. Уредът не трябва да бъде монтиран на течение (например в зоната на въздушната струя на вентилатор), тъй като това може да попречи на правилната му работа. Не монтирайте уреда под контакт.

Наклонете уреда напред и го откачете от скобите S1.6Управление Панел за управлениеУредът е снабден с дигитален панел за управление. Натиснете , докато на дисплея се изобрази „br no”.Изберете “yes”, като натискате и . Изчакайте 5 s. За да излезете от тази функция, натиснете едновременно и .За да деактивирате тази функция натиснете едновременно и и ги задръжте натиснати за няколко секунди. Aко температурата в по­ме­щението е по-ниска от за­дадената, на екрана се появява иконата за отопление .Изчакайте поне 6 часа за да се стабилизира стахната температура.

Похожие записи: